https://avt.co.il/ איפון 12
אפליקציה זו עושה כל מה שאתה יכול לרצות שהיא תעשה ולא רק זה, היא מעוצבת להפליא ואינטואיטיבית במיוחד לשימוש. הורד אותו בחינם בחנות האפליקציות היום.

זמינות ענן

זמינות שירותי ענן

שילוב פלטפורמה

שילוב ואינטגרציית כל סוגי הפלטפורמות

שליטה בתקשורת

גישה ועריכת תקשורת לנייד

https://avt.co.il/ איפון

הודעות דגל

הודעות חשובות לבחירה

ערוך הודעות

עריכת הודעות בכלים מתקדמים

מצב שקט

שליטה בהגדרות התעלמות

אפליקציה זו עושה כל מה שאתה יכול לרצות שהיא תעשה ולא רק זה, היא מעוצבת להפליא ואינטואיטיבית במיוחד לשימוש. השתמש בו כשאתה בדרכים.